• bip
 • epuap
 • » Deklaracja dostępności

  Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szpital-siewierz.pl

   

   

  SZPITAL CHORÓB PŁUC SP.Z O.O. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
  strony internetowej Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu.

  • Oświadczenie sporządzono dnia:
   2019-10-08
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:
   2023-03-31.

   

  Status zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia:
  2019-10-08.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji:
  2023-03-31.

   

  Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
  Barbara Chęcińska-Dendra,

  sekretariat@szpital-siewierz.pl
  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

  665- 202-821
  . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

   

   


  Dostępność architektoniczna

   

  Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp.z o.o.

  Oleśnickiego 21
  42-470 Siewierz

  Budynek posiada dwa wejścia dla pacjentów:

  - wejście główne szpitala

  - wejście boczne do poradni przyszpitalnej.

  Wejście główne szpitala wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Izba przyjęć szpitala znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego, gdzie całodobowo pełni dyżur pielęgniarka, która jest jednocześnie oddelegowana do wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami.

  Budynek posiada dwie kondygnacje i jest wyposażony w windę. Winda posiada odpowiedniej szerokości wejście, pozwala również na transport osoby na noszach.

  Wejście boczne do poradni przyszpitalnej nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Wejście na pierwsze piętro możliwe tylko schodami.

  Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalet szpitalnych.

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   

  Aplikacje mobilne

  brak

   

  Dodatkowe informacje