• bip
 • epuap
 • » Projekt1

   

  SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  realizuje projekt pn. „Poprawa ergonomii pracy w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.”
   

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

   

  Przedmiotem projektu będzie poprawa warunków pracy personelu Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w oparciu o wyniki analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. Działania w projekcie zakładają poprawę ergonomii warunków pracy personelu Szpitala i są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy oraz eliminację zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu Szpitala, połączone z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń. Planowany okres realizacji projektu 2022-01-10 – 2023-01-31.

   

  Celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk na stanowiskach pracy w Szpitalu oraz poprawa ergonomii warunków pracy i wiedzy personelu na temat zdrowotnych czynników ryzyka w okresie od 2022-01-10 – 2023-01-31. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez działania szkoleniowe (nabycie kompetencji i umiejętności mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika) osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy oraz zmodernizowanie stanowisk pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy przy zachowaniu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 50+.

   


  Montaż finansowy:

  Wartość całkowita 446 687,50 zł

  Koszty kwalifikowane 446 687,50 zł

  Dofinansowanie 379 684,37 zł tj. 85,00%

  Wkład Funduszy Europejskich: 379 684,37zł

   

   

  Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

  Wartość docelowa – K 10

  Wartość docelowa – M 2

  Ogółem wartość docelowa – 12

   

   

  Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] –Ogółem wartość bazowa: 0

  Ogółem wartość docelowa: 22

  Wartość bazowa – Kobiety 0 Wartość docelowa – Kobiety: 21

  Wartość bazowa – Mężczyźni 0 Wartość docelowa – Mężczyźni 1

   

   

  Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Wzrost ergonomii i jakości pracy;
  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.