• bip
 • epuap
 • » Projekt4

   

  SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
   

  „Poprawa ergonomii pracy w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.”
   

   

  Przedmiotem projektu jest poprawa warunków pracy personelu w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu w oparciu o wyniki analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy w okresie od 01.10.2020r. do 31.03.2022r. Działania w projekcie zakładają poprawę ergonomii warunków pracy personelu Szpitala i są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu Szpitala, połączone z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń.

   

  Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 24 osoby (23 kobiety i 1 mężczyzna), w tym 11 osób w wieku 50+. Wnioskodawca na podstawie przeprowadzonej analizy wszystkich stanowisk pracy wykazał te, na których zidentyfikowano największe zagrożenia obciążające zdrowie oraz określił czynniki ryzyka na stanowiskach pracy określając rodzaj problemów zdrowotnych jakie występują i jakie mają wpływ na zdrowie personelu. Inspektor ds. BHP we współpracy z kadrami dokonał analizy potrzeb w zakresie modernizacji stanowisk, celem eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka i poprawy warunków ergonomii stanowisk pracy. W wyniku analizy największe zagrożenia i nieergonomiczne warunki pracy zidentyfikowano wśród pracowników zawodów medycznych (pielęgniarki, sanitariusze, salowe, sprzątaczki, pracownicy obsługi). Osoby objęte wsparciem to pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu.

   

  Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

  Ogółem wartość docelowa: 11

  Wartość docelowa – Kobiety: 10

  Wartość docelowa – Mężczyźni: 1

   

  Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]

  Ogółem wartość docelowa: 22

  Wartość docelowa – Kobiety: 21

  Wartość docelowa – Mężczyźni: 1

   

  Finansowanie projektu:

  Wartość całkowita: 176 375,00 zł

  Koszty kwalifikowane: 176 375,00 zł

  Dofinansowanie: 149 918,75 zł [85,00%]

  Wkład Funduszy Europejskich: 149 918,75 zł [85,00%]

   

  Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych.